EXIM BANK แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มีผล 1 ก.พ.นี้

ข่าวด่วนวันนี้ (ข่าวทั่วไทย)

EXIM BANK แต่งตั้งนายชลัช รัตนบุญนิธิ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนายชลัช รัตนบุญนิธิ เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลสายงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ครอบคลุมงานสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจส่งออกทั้งในรูปแบบศูนย์กลางการดูแลลูกค้าและช่องทางสาขา การบริหารความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและพัฒนาผู้ส่งออก SMEs การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจส่งออกและบริการด้านต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่มาตรฐานสากลและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

อนึ่ง นายชลัช จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนีย ซานเบอร์นาร์ดิโน สหรัฐฯ และปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการธุรกิจภาครัฐ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK นายชลัช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket