คนละครึ่งเฟส 5 ยอดใช้จ่ายสะสมกว่า 3.4 หมื่นล้านบาท คลังเตือนรีบใช้ก่อนหมดเขต 31 ต.ค.นี้

เรื่องที่น่าสนใจ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิครั้งแรกสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนรอบสิทธิคงเหลือของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ซึ่ง ณ สิ้นวันดังกล่าวมีประชาชนที่ลงทะเบียนรอบสิทธิคงเหลือและใช้สิทธิครั้งแรกตามระยะเวลาที่กำหนดจำนวน 622,225 คน จากจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนรอบสิทธิคงเหลือสำเร็จทั้งสิ้น 822,188 คน ทำให้ในภาพรวมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ได้รับสิทธิโครงการและใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดจำนวน 24.02 ล้านคน จากจำนวนสิทธิโครงการทั้งสิ้น 26.5 ล้านคน โดยในจำนวน 24.02 ล้านคน มีประชาชนที่ใช้สิทธิครบวงเงินโครงการ 800 บาทแล้ว จำนวน 8.75 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 36 ของผู้ได้รับสิทธิโครงการและใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 38.21 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 39,681.56 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.13 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 4,999.89 ล้านบาท

2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.06 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 371.44 ล้านบาท

3.โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 24.02 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 34,310.23 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 17,461.66 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 16,848.57 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 14,332.40 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 6,920.71 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,633.92 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 10,829.13 ล้านบาท ร้านบริการ 550.82 ล้านบาท และกิจการขนส่ง 43.25 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.67 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.28 หมื่นราย

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 สามารถใช้จ่ายได้อย่างต่อเนื่องต่อไปจนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00-22.59 น. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยขอเชิญชวนให้ประชาชนเร่งใช้สิทธิให้ครบวงเงินโครงการ 800 บาท ภายในระยะเวลาที่กำหนด